og-image

Wat is MVO?

In Nederland worden diverse synoniemen gebruikt voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zoals Duurzaam ondernemen, Corporate Social Responsibility (CSR) en Sociaal ondernemen. Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nou precies?Doe de check

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Economische effecten voor uw onderneming

Onder MVO verstaat men dat bedrijven in hun activiteiten oog hebben voor het milieu (planet), sociaal-ethische vraagstukken (people) en winst (profit), hetgeen gebaseerd is op de verwachtingen van belanghebbenden (stakeholders). Bedrijven kunnen rekening houden met het milieu door bijvoorbeeld het duurzaam inkopen van energie, producten en/of grondstoffen. Daarnaast kunnen bedrijven een actieve bijdrage leveren door bijvoorbeeld scheiding van afval, gebruik maken van zonnepanelen en dergelijke. Ook kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan sociaal-ethische vraagstukken door, rekening houdend met maatschappelijke ongelijkheid, het formuleren van diversiteitsbeleid en hierop actief te acteren, bijvoorbeeld door het integreren van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de organisatie. Andere voorbeelden zijn het oog hebben voor arbeidscondities bij leveranciers uit derdewereldlanden en dergelijke. Daarom wordt het ook wel Maatschappelijk Betrokken Ondernemen genoemd.

Verder kunnen bedrijven een bijdrage leveren door aandacht te hebben voor de economische effecten van de goederen en diensten die het bedrijf levert. MVO gaat over het harmonieus verweven/ integreren van de drie doelstellingen in bedrijfsbeslissingen en het handelen hiernaar. Dit is mogelijk het beste te begrijpen door een voorbeeld: als de prioriteiten van een bedrijf teveel liggen op winst (economische effecten), zal er een grotere kans bestaan dat milieu en sociaal-ethisch gerelateerde richtlijnen uit het oog worden verloren. Voorbeelden hiervan zijn talrijk en komen regelmatig in het nieuws en de social media. Denk bijvoorbeeld aan de slechte arbeidsomstandigheden binnen kledingfabrieken in Bangladesh, die vaak direct gelieerd worden aan specifieke bedrijven. Opvallend hieraan is, dat verspreiding van (negatieve) informatie rondom bedrijven sneller verloopt dan voorheen. Onder andere de komst van sociale media heeft menig bedrijf gedwongen om bedrijfsactiviteiten aan te passen, naar aanleiding van negatieve berichten rond het gebrek aan of de onjuiste invulling van MVO.

MVO binnen uw organisatie

In andere woorden, een onderneming geeft invulling aan MVO als zij constant een afweging maakt over de toegevoegde waarde die zij levert voor people, planet en profit. Hiervoor dient een onderneming op actieve en transparante wijze een dialoog te voeren met haar belanghebbenden. Immers om daadwerkelijk een bijdrage te leveren, moet een bedrijf begrijpen wat leeft onder belanghebbenden. Zijn er bepaalde arbeidsomstandigheden die zij afkeuren? Zijn bepaalde beheersmaatregelen uit het verleden met betrekking tot het milieu, niet meer passend bij huidige opvattingen en dergelijke?.

Kortom, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Aan bedrijven van alle grootten en binnen alle sectoren zullen (nu of in de nabije toekomst) eisen worden gesteld met betrekking tot MVO. Voorop staat dat MVO niet buiten de organisatie ligt, maar integraal deel uitmaakt van de onderneming, waarbij bij alle bedrijfsbeslissingen een afweging wordt gemaakt tussen verschillende stakeholdersbelangen. MVO is dus te betitelen als een proces en niet een einddoel van een organisatie. Natuurlijk kunnen bedrijven bepaalde doelstellingen formuleren om te monitoren of stappen worden gemaakt om MVO vorm te geven, maar dit zal nooit een einddoel kunnen omvatten. Immers, MVO-verwachtingen van belanghebbenden zijn constant onderhevig aan verandering, waardoor MVO predicties moeilijk zijn te maken.