og-image

Voorbeelden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) of duurzaam ondernemen, omvat de balans van economische doelstellingen (Profit) met sociale randvoorwaarden (People) en ecologische randvoorwaarden (Planet), in afstemming met belangstellenden (stakeholders) van het bedrijf.Doe de check

Voorbeelden uit de praktijk

MVO houdt bedrijfsvoering in op zodanige wijze dat bedrijven een bijdrage leveren aan het behouden en creëren van een goede leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Zoals deze definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen al impliceert, kunnen de drie punten van de Triple P driehoek (People, Planet, Profit) niet losstaand van elkaar worden gezien. Immers is MVO een integrale visie op economisch, ecologisch en sociale waardecreatie door bedrijven. Ondanks deze limitering, geven we op deze pagina een aantal praktijkvoorbeelden van de wijze waarop de afzonderlijke MVO P’s (Planet en People) vorm hebben gekregen bij bedrijven en hoe dit aangrijpt op Profit.

Voorbeeld: Planet

Een verkooporganisatie van kantoormeubilair in het westen van Nederland maakt reeds 25 jaar gebruik van de hergebruikmethode. Concreet betekent dit dat oud kantoormeubilair bij vervanging niet zomaar in de container verdwijnt, maar dat er juist een nieuwe bestemming wordt gevonden voor dit meubilair. Ook meubilair dat simpelweg niet meer voldoet of ingezet kan worden, wordt niet zomaar bij het afval gezet. In dergelijke gevallen scheidt de verkooporganisatie het meubilair tot grondstofniveau en worden deze grondstoffen op de markt aangeboden, samen met de afvalverwerker. Het balanceren van de 3P’s, komt duidelijk naar voren wanneer een klant de verkooporganisatie benadert. Er wordt door de verkooporganisatie eerst een inventarisatie gemaakt; wat van het oude kantoormeubilair kan worden gebruikt in de nieuwe situatie. Daarnaast communiceert de verkooporganisatie actief en transparant over waar het oude meubilair naartoe gaat. Zodoende wordt het bewustzijn gecreëerd dat het oude meubilair niet zomaar op de afvalberg belandt.

Het voorbeeld geeft aan dat de verkooporganisatie niet alleen gedreven is door economische beweegreden (‘verkoop van zoveel mogelijk meubilair’) maar ook ecologische factoren meeneemt in haar advisering (‘afvalberg zoveel mogelijk beperken’). Daarnaast geeft het voorbeeld aan dat de verkooporganisatie ook zorgt voor een MVO bewustwording in de keten, door transparant te communiceren over haar afvalstromen. Dergelijke maatregelen zijn gemakkelijk te vertalen naar bedrijfspraktijken in andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan een bouwbedrijf dat zoekt naar herbestemming van sloopmateriaal en dergelijke.

Voorbeeld: People

Een groothandel gevestigd op meerdere plaatsen in Nederland, laat iedereen naar vermogen meedoen in het bedrijf. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt door een arbeidsbeperking worden volledig geïntegreerd in het bedrijf. De groothandel erkent dat jongeren met een arbeidsbeperking sommige dingen niet kunnen, maar een hele hoop andere zaken wel. Het bedrijf zorgt dat door wat intensiever, geleidelijker en rustigere te begeleiden, jongeren met een beperking prima in staat zijn om een bijdrage te leveren binnen de organisatie. Zelf noemt de organisatie dit ‘praktijkgerichtheid’ een andere visie op arbeid, waarbij ‘denken in functieprofielen’ plaatsmaakt voor ‘denken in individuele mogelijkheden’. Aan de groothandel en de individuele medewerker wordt ondersteuning geboden vanuit scholen, gemeenten en/of het UWV, afhankelijk onder wiens verantwoordelijkheid de medewerker valt. Hierbij valt te denken aan jobcoaching, maar ook aan een arsenaal aan instrumentarium om de financiële risico’s voor de groothandel te beperken en financiële ondersteuning te bieden in loonkosten, zoals door loonkostensubsidie, loondispensatie of mobiliteitsbonus.

Het voorbeeld toont aan hoe de oriëntatie van de groothandel op sociale vraagstukken (people) aangrijpt op de economische waardecreatie voor de organisatie. Naar eigen zeggen, heeft inclusie geleid tot het ontstaan van ‘goodwill’ waardoor klanten de groothandel sneller weten te vinden. Economische positieve consequenties dus! Dit wordt versterkt doordat de kosten van arbeid drastisch kunnen verminderen door inclusie. Inclusie is in principe voor alle bedrijven en in alle sectoren mogelijk, mits een juiste inbedding in de organisatie en een visie daaraan ten grondslag liggen.