og-image

MVO Prestatieladder, Beleid en Advies

De MVO prestatieladder stelt organisaties in staat om te onderzoeken of huidige managementsystemen invulling geven aan het MVO beleid en welke stappen genomen kunnen worden om managementsystemen verder te optimaliseren. Hierin beperkt de prestatieladder zich niet tot enkele bedrijven of branches maar is toepasbaar voor elk type bedrijf ongeacht omvang, branche of rechtsvorm.Doe de check

De prestatieladder en het MVO beleid

Corporate Social Responsibility (CSR), ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd, gaat over het balanceren van mens (people), milieu (planet) en financiële middelen (profit). MVO voorziet in maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ontwikkeling van bedrijven. In andere woorden, een MVO bedrijf erkent haar rol in een gemeenschap van belanghebbende en streeft het behouden en creëren van een leefbare en natuurlijke leefomgeving na voor huidige en toekomstige generaties. De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor bedrijven met een geïmplementeerd MVO managementsysteem en die hier actief naar handelen. De MVO prestatieladder is gelanceerd op 27 april 2010 en is gebaseerd op diverse richtlijnen en concepten die reeds bestonden, zoals het People, Planet, Profit (Prosperity) concept, de DIS/ ISO 26000, AA 1000 Standaard, de GRI global Reporting Initiative en ISO 9001 richtlijnen.

Sleutelbegrip in de norm zijn belanghebbenden (stakeholders) die verwachtingen hebben rondom de prestaties van een bedrijf en op welke wijze het bedrijf deze prestaties verwezenlijkt. In andere woorden, een MVO prestatieladder gecertificeerde organisatie voert een constante dialoog met belanghebbenden en probeert de bedrijfsactiviteiten zo goed mogelijk hierop af te stemmen. De volledigheid van belanghebbenden die worden betrokken in de dialoog, bepaalt het niveau waarop een bedrijf wordt gecertificeerd (5 niveaus). Op niveau 1 tot 3 ontwikkelt de betrokkenheid van belanghebbende zich van direct belanghebbenden tot indirect belanghebbende en branche. Bedrijven gecertificeerd op niveau 4 of 5 erkennen ook de keten en samenleving als belanghebbenden. Waar de focus van bedrijven op niveau 1-3 meer ligt op de direct omgeving van de organisatie, kijken organisatie op niveau 4 en 5 meer over de grenzen van de eigen organisatie. Elk niveau kent een aantal specifieke basisvereisten van het managementsysteem zelf en daarnaast zijn 33 indicatoren benoemd rondom 4 kernthema’s: behoorlijk bestuur, people, planet en, profit. Per indicator dient een bedrijf in kaart te brengen wat de wettelijk en/of branche eisen zijn rondom de indicatoren, hoe het bedrijf presteert ten opzichte van deze indicatoren en hoe het bedrijf de groei naar een volgend niveau van de MVO prestatieladder gaat vormgeven.

Nulmeting voor uw onderneming

Organisaties die willen starten met MVO en/of de MVO prestatieladder doen er goed aan om allereerst een nulmeting te verrichten. De hoeveelheid verschillende richtlijnen, normen en certificering zijn omvangrijk waardoor het proces erg troebel kan worden. Advies is om de 33 indicatoren uit de MVO Prestatieladder te hanteren als richtlijn, omdat deze indicatoren overeenkomen met de meeste andere richtlijnen en certificaten rondom MVO. Op basis van de 33 indicatoren kan een bedrijf analyseren waar zij nu staat. Veel organisaties hebben processen en activiteiten vaak al op een sociaal-duurzame wijze ingericht maar enkel niet benoemd. De nulmeting toont welke indicatoren, en in welke mate, al doorgang hebben gevonden in bedrijfsprocessen. De kloof tussen huidige bedrijfsvoering en volledige inbedding van MVO, worden hierdoor duidelijk, op basis waarvan beleid kan worden geformuleerd door bedrijf. Dit beleid benoemd realistisch stappen die het bedrijf gaat nemen om het MVO verder te optimaliseren om eventueel gecertificeerd te worden met de MVO prestatieladder. Het is aan te raden om een adviseur te consulteren om ondersteuning te bieden in dit proces. In de praktijk blijkt verlangt het proces veel van de interne organisatie, met name door thuis te raken in de materie. Bovendien kan het proces door ervaren adviseurs efficiënter en doelgericht worden ingericht en kan het draagvlak binnen de interne organisatie worden gewaarborgd en/of vergroot.