og-image

MVO: People, Planet, Profit

People, Planet, Profit (PPP) wordt vaak in een adem genoemd met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), Duurzaam ondernemen of Corporate Social Responsibility (CSR). Dit is terecht, aangezien triple P, ofwel People, Planet Profit, kan worden beschouwd als de pijlers van MVO.Doe de check

Voorbeelden van People, Planet, Profit

MVO omvat het continue balanceren van aan milieu en sociaal gerelateerde en economische vatbaarheid van bedrijfsbeslissingen en activiteiten. Volgens de Sociaal- Economische Raad, kan People, Planet, Profit worden beschouwd als een driehoek, waarvan alle punten in evenwicht moeten zijn om de volle potentie te bereiken in termen van bedrijfsresultaten. Maar wat omsluiten deze drie begrippen precies én wat heeft dit voor consequenties voor organisaties?

People

People omsluit sociaaleconomische issues die zowel aangrijpen binnen een organisatie als buiten een organisatie. In een maatschappelijk verantwoorde organisatie waarin People is ingebed, erkent de organisatie dat zij een rol speelt in het dagelijks leven van haar medewerkers en maatschappij rondom het bedrijf. Het bedrijf ontwikkelt een ‘prettige’ omgeving voor medewerkers om in te werken door oog te hebben voor arbeidsverhoudingen, ontwikkelmogelijkheden van medewerkers et cetera. Zij voeren actief beleid om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te integreren in het bedrijf, om zodoende een ieder kans te bieden binnen de organisatie. Daarnaast erkent het bedrijf dat zij deel uitmaakt van een gemeenschap buiten de organisatie. Dat wil zeggen, dat zij niet alleen oog heeft voor haar medewerkers maar ook voor problematieken in haar omgeving, zoals sociale ongelijkheid of arbeidsomstandigheden bij leveranciers. Bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden van kledingfabrieken in Bangladesh, waarmee de organisatie zaken doet.

Planet

Planet gaat over het op proactieve wijze betrekken van milieu gerelateerde consequenties van bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat in bedrijfsbeslissing en –activiteiten rekening wordt gehouden met de negatieve of positieve effecten hiervan voor de natuurlijke leefomgeving. Het omvat onder andere milieumanagement, ketenbeheer, levenscyclus-analysis en beperking Carbon Foodprint van bedrijven. Dit komt tot uiting door bijvoorbeeld de inkoop van FSC-gekeurd hout, inkoop van groene energie, plaatsing van zonnepanelen, reductie en scheiding van afvalstromen en dergelijke. Uitgangspunt hierbij is, dat een bedrijf zichtbaar en op transparante wijze aantoont wat de gevolgen zijn van haar bedrijfsvoering op het milieu.

Profit

Profit gaat over het creëren van economische waarde door bedrijven. Dit zijn de financiële baten die bedrijven verkrijgen als gevolg van het produceren en/of leveren van producten en/of diensten. Voor de meeste bedrijven geldt dat zij winstgericht of kostendekking nastreven, hetgeen de financiële basis vormt voor de gehele organisatie en dus ook noodzakelijk is voor beslissing rondom de andere twee dimensies: People en Planet. In andere woorden, Profit heeft invloed op de haalbaarheid van keuzes rondom People en Planet. Immers als inkoop van groene energie vanuit Planet doelstelling, economisch niet haalbaar is, zal het niet logisch zijn dat een bedrijf deze stap zou nemen. Mogelijk impliceert het vorige dat People, Planet Profit beslissingen worden genomen binnen de huidige bedrijfsvoering en blootstelling aan huidige omgevingsinvloeden. Uiteraard is dat waar, beslissingen kunnen beschouwd worden als een momentopname. Op basis van huidige eisen en verwachtingen van belangstellenden (stakeholders) kan MVO worden vormgegeven. Toch zal in het huidige MVO ook gestreefd moeten worden naar een evenwicht in een toekomstig triple P balans. Op zodanige wijze dat de huidige leefkwaliteit kan worden gegarandeerd voor toekomstige generaties. Samengevat gaat MVO over het continue balanceren van People, Planet en Profit in de bedrijfsvoering om huidig om toekomstig leefklimaat zo optimaal mogelijk te houden en te maken.