og-image

Subsidie Duurzaamheid

De overheid (en andere instellingen) stimuleert door middel van diverse subsidies duurzaamheid, duurzaam ondernemen en maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) in de activiteiten van bedrijven. Deze instrumenten zijn aantrekkelijk voor bedrijven omdat ze de kosten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en MVO beleid aanzienlijk kunnen verminderen.Doe de check

Mogelijkheden voor Subsidie.

Deze pagina biedt informatie rondom diverse subsidies en andere stimuleringsinstrumenten, waarbij de nadruk ligt op het integreren van arbeidsgehandicapten of mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hetgeen nadrukkelijk wordt gestimuleerd sinds de aanname van de Participatiewet op 1 januari 2015.

Helaas is er geen eenduidig instrumentarium c.q. subsidies te onderscheiden voor alle (potentiële) werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die bedrijven, ongeachte multinational of MKB bedrijf, een werkplek kunnen aanbieden om invulling te geven aan MVO doelstellingen. Afhankelijk van de uitkeringsvorm (status) die een persoon met een kwetsbare arbeidsmarktpositie geniet, bieden overheidsinstanties, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en gemeentelijke instanties, specifieke stimuleringsmaatregelen en subsidies. Het goede nieuws, voor alle verschillende groepen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie wordt integratie aantrekkelijk gemaakt door kosten- en/of risicoreductie. De subsidies zijn dus bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te optimaliseren en optimaal te houden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van regelingen per groep en de aanvullende voorwaarden per regeling zullen worden toegelicht.

Bekijk tabel

Tabel: stimuleringsregeling overheidsinstanties en gemeentelijke instanties voor integreren mensen met een arbeidsbeperking (gebaseerd op: De Normaalste Zaak)

Werken met behoud van uitkering

Zowel gemeenten als het UWV kennen een proefplaatsing waarbij een bedrijf kan bekijken of een persoon met een arbeidsbeperking geschikt voor de organisatie. Bij gemeenten worden diverse verschillende namen gehanteerd voor proefplaatsing. In principe duurt een proefplaatsing twee maanden maar kan maximaal zes maanden duren naar gelang de beperkingen van de werknemer en complexiteit van het werk.

Loonkostensubsidie

Een gemeente kan loonkostensubsidie verstrekken voor werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. De subsidie vult het verschil tussen de productiviteit van de medewerker en het wettelijk minimumloon aan, tot een maximum van 70% van het wettelijk minimumloon. Verder verstrekt de gemeente een vergoeding van 23% ter compensatie van overige werkgeverslasten. Er wordt periodiek beoordeeld of de loonwaarde, productiviteit als percentage van minimumloon, verandert.

Loondispensatie

Bij indienstneming van een Wajonger betaalt de organisatie het loon dat overeenkomt met de productiviteit van de medewerker. Dit mag dus lager zijn dan het minimumloon. De loondispensatie duurt zes maanden tot vijf jaar maar verlenging is eventueel mogelijk.

No-riskpolis

Indien de desbetreffende werknemer ziek wordt, dan betaald het UWV (na melding binnen 2 dagen na ziekte) de Ziektewetuitkering. Het eerste jaar van ziekten is dit even hoog als het loon en het tweede jaar 70% van het loon.

Mobiliteitsbonus

Het is mogelijk om kortingen op premies voor werknemersverzekeringen te ontvangen indien een bedrijf een persoon met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst neemt. De korting bedraagt 2000,- euro indien een werknemer een dienstverband heeft van 12 maanden voor ten minste 36 uur per week. De korting wordt gecorrigeerd naar rato van het dienstverband van de werknemer.

Lage inkomensvoordeel

Indien een werknemer in dienst is wordt genomen of gehouden die 100- 125% van het minimum wettelijk uurloon verdient, kan een bedrijf in aanmerking komen voor het lageinkomensvoordeel (LIV). Dit voordeel bedraagt 2000,- euro voor een uurloon tot 110% van het wettelijk minimum en 1000,- euro voor een uurloon tussen 110 en 125% van het minimumloon. Dit bedrag wordt gecompenseerd naar rato, waarbij het dienstverband wordt afgezet tegen een 40-urige werkweek.

Jobcoaching

Begeleiding voor iemand met een arbeidshandicap kan worden vergoed door de gemeente of het UWV. De extra begeleiding door jobcoaches kan worden verricht door directe collega’s van de desbetreffende medewerker of vanuit het UWV, SW- bedrijf of extern jobcoachings bureau. Als de medewerker valt onder verantwoordelijkheid van het UWV, zal een bedrijf het beste contact op kunnen nemen bij het UWV. Bij detacheringen vanuit de Wsw, organiseert het SW-bedrijf alle begeleiding die de werknemer nodig heeft. Bij gemeenten kan het beleid nogal verschillen en kan een bedrijf het best contact opnemen met het werkgeversservicepunt.

Werkvoorzieningen

Werkvoorzieningen, aanpassingen die nodig zijn voor het functioneren van mensen met een beperking, kunnen worden geregeld door het UWV, gemeenten of SW- bedrijf. Als de medewerker val onder verantwoordelijkheid van het UWV, kan een bedrijf bij het UWV aankloppen. Als een werknemer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente, neemt men het beste contact op met het werkgeversservicepunt. In geval van detachering vanuit een SW-bedrijf, draagt het SW-bedrijf zorg voor de noodzakelijke aanpassingen

Stimuleringspremie

Afhankelijk van de gemeente kan een premie worden uitgekeerd aan bedrijven die een persoon met een arbeidshandicap in dienst nemen. Concretere informatie wordt vaak geboden door het werkgeversservicepunt van de desbetreffende gemeente.